Územní rozvoj Prahy 8

Vážení spoluobčané,

jako současný zastupitel a kandidát do příštího zastupitelstva bych vás rád informoval o činnosti Kanceláře hlavního architekta a Komise pro územní rozvoj MČ Prahy 8, které jsem členem.

Kancelář hlavního architekta spadá přímo pod Kancelář starosty a její hlavní činností je kontrolovat soulad plánované výstavby s územním plánem obce a celkovou urbanistickou strategií naší městské části. Kancelář je orgánem státní správy a personálně je obsazena pracovníky úřadu – hlavní architektkou a dvěma referenty. Komise pro územní rozvoj je pak složena z členů samosprávy, tedy zastupitelů napříč politickým spektrem a odborníků z řad občanů. Komise je poradním orgánem Rady a vyjadřuje se k většině významnějších staveb v obci. Na základě jejího doporučení pak Rada vydá souhlasné či zamítavé stanovisko k dané akci.

Vydání zamítavého stanoviska však ještě neznamená, že případná výstavba nebude realizována. Rada může ovlivnit schválení různých výjimek z územního plánu, navýšení koeficientů výstavby ale stavbu samotnou nakonec stejně povoluje Stavební úřad jako orgán státní správy. Ten musí rozhodovat podle stavebního zákona. Pokud je pozemek ve vlastnictví soukromého investora, podle platného územního plánu stavební a plánovaná stavba odpovídá všem platným normám a obecně technickým podmínkám staveb, musí ze zákona stavbu povolit i přes náš nesouhlas. Aktuálním příkladem je plánovaná výstavba bytových domů při ulici Písková, která nešetrně zasáhne do celkové urbanistické koncepce sídliště a zhorší pohodu bydlení stávajících obyvatel.

Přes výše uvedená omezení se přesto domnívám, že je tato komise složená z odborníků pro urbanistický rozvoj naší městské části významným přínosem.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892